سامانه آموزشی (استاد، دانشجو)

ثبت نام در سامانه پیامک دانشگاه
 

معاونت آموزشی

اطلاعات فردي:
تاريخ تولد:
محل تولد :
سمت: معاون آموزشي
شرح وظايف حوزه: مديريت و نظارت بر امور آموزشي واحد
سوابق تحصيلي: