سامانه آموزشی (استاد، دانشجو)

ثبت نام در سامانه پیامک دانشگاه
 

دانشکده پرستاری و مامایی

  • اعضای EDO
  • مسئول EDO :دکتر خاطره صفوی
  • کارشناس EDO :خانم فاطمه توکلی
  • مسئول کمیته ارزشیابی:خانم فروزان بخت شیرین
  • مسئول کمیته توانمندسازی:خانم سارا عابدی
  • مسئول کمیته پژوهشی :دکتر خاطره صفوی
  • مسئول کمیته دانشجویی:دکتر منیژه اسکندری
  • مسئول کمیته طرح و برنامه ریزی :دکتر ناهیدعطایی
  •