سامانه آموزشی (استاد، دانشجو)

ثبت نام در سامانه پیامک دانشگاه
 

رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

 • روانشناسی عمومی
 • روانشناسی صنعتی و سازمانی
 • روانشناسی اسلامی- روانشناسی اسلام گرا
 • علوم تربیتی آموزش و پرورش پیش دبستانی
 • زبان و ادبیات فارسی
 • زیست شناسی جانوری-فیزیولوژی
 • زیست شناسی جانوری-بیوسیستماتیک
 • زیست شناسی جانوری-تکوینی
 • مهندسی کشاورزی -زراعت
 • کشاورزی-اقتصاد کشاورزی
 • مهندسی کشاورزی-مهندسی فضای سبز گرایش گیاهان زینتی در منظر
 • مهندسی کشاورزی-مدیریت کشاورزی
 • مهندسی منابع طبیعی-آبخیزداری
 • مهندسی منابع طبیعی-مرتعداری
 • همزیستی با بیابان
 • تربیت بدنی و علوم ورزشی-مدیریت ورزشی
 • مهندسی هسته ای-راکتور
 • زیست شناسی سلولی-ژنتیک
 • مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی
 •